Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Vesti > PORESKI KALENDAR: KAD SE ŠTA PLAĆA, PRVI ROK DANAS
PORESKI KALENDAR: KAD SE ŠTA PLAĆA, PRVI ROK DANAS | 04.01.2018.
Beograd -- Poreska uprava objavila je poreski kalendar za jаnuаr 2018. godine a evo koje sve poreze treba platiti ovog meseca. Za neke rok ističe danas.. Izvor:B92

PORESKI KALENDAR: KAD SE ŠTA PLAĆA:

3. JANUAR 2018.

1. Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za novembar 2017. godine

- Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspol oživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

5. JANUAR 2018.

1. Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

- Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Prijave se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

2. Rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom zk 2; prethodni mesec

- Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu, za prethodni mesec, i to svaki mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

10. JANUAR 2018.

1. Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec

- Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

2. Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

- Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

15. JANUAR 2018.

1. Rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza na prihod od obavljanja samostalne del& #1072;tnosti

- Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S. Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja PU.

2. Rok za plaćanje mesečnih akontacija doprinosa na prihode od samostalne delatnosti

- Preduzetnici koji vode poslovne knjige, plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S. Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, me sečnu akontaciju doprinosa plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja PU.

3. Rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenju PU.

4. Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV

- Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je por eski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca. Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

5. Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrti kvartal 2017. godine

- Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarsko tromesečje dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca. Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za četvrti kvartal, ako je u tom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

6. Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec

- Zahtev se podnosi na Obrascu IEPDV

7. Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

- Poreska prijava poreza n 072; dobit pravnih lica se podnosi na obrascu PP PDP. Mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15-og u mesecu za prethodni mesec.

8. Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja decembra

- Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

9. Podnošenje proizvodnog normativa proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2018. godini

- Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa pla ;ćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza. Reprodukcionim materijalom smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda.

10. Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec

- Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

22. JANUAR 2018.

1. Podnošenje tromesečnog obračuna i plaćanje razlike akcize za četvrti kvartal 2017. godine

- Prijava se podnosi na obrascu PP OAK- poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize za period od 01. januara do 31. decembra 2017. godine sa prilogom 4. Pravna lica ovlašćena za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda i kupci za plenjenih akciznih proizvoda podnose poresku prijavu na Obrascu PP TOA- poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize od 01.01. do 31.12.2017. godine.

31. JANUAR 2018.

1. Podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini

- Prijava se podnosi na Obrascu PP DG-1S- Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

2. Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za prethodni mesec

- Poslodavac je dužan d 72; doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

3. Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. u mesecu

- Obveznik akcize je d užan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. u mesecu.